Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

FireBase có thể rất mạnh mẽ đối với ứng dụng backend, nó bao gồm việc lưu trữ dữ liệu, xác thực người dùng, static hosting......