[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst)

[SERIES KIỂM THỬ] - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced Level (2 modules Test manager và Test Analyst)

Tiếp cận vấn đề dễ dàng, hiểu nhanh các nội dung trong ISTQB advanced level, mở rộng kỹ năng mới trong test, chủ động xử lý vấn đề, test thô...